روایت رهبر انقلاب از یک کار متفاوت و هوشمندانه امام

[ad_1] به گزارش خبرآنلاین در این خاطره نگاری به نقل از رهبر انقلاب آمده است؛ آن وقتی که امام در سـال ۵۸ در بیمارسـتان بسـتری بودند، همـان جا جلوی بیمارسـتان جایـگاه درسـت کردنـد و دسـته هائی از ارتـش آمدنـد آنجـا رژه رفتنـد و روز ارتـش بـه وسـیله امـام اعلام شـد. یکی از

مطالعه مقاله