زخم فقر و زخم چاه‌خوابی

[ad_1] از جمله این اخبار می توان به گزارشی اشاره کرد که چند روز قبل توسط  خبرنگار روزنامه همشهری منتشر شد و آن هم خبر مربوط به چاه خواب ها در اطراف میدان شوش تهران بود که عده ایی از مردم زیر زمین داخل چاه و قنات مانند، خانه داشتند و زندگی می کردند.به عنوان […]

مطالعه مقاله