پتاسیم سولفات چیست؟

خرید کردن سولو پتاس چه مزایایی نسبت به سایر کودها دارد؟ کودها بر مبنا خصوصیت ها و مشخصه های خود به نوع های متمایز تقسیم میشوند. همین ماده به مراد کمتر نور و فلاش زدن در سوخت های نظامی نیز گزینه مصرف قرار می گیرد. به کارگیری می شود. خوب تر می باشد همین کود در اوایل پرورش آیتم مصرف قرار گیرد به این ترتیب زمان کاشت فرآورده و یا این که فرایند نخستین پرورش زمانه قابل قبولی به جهت کوددهی است. تا به رخ پودری یا این که کریستال در آمده و فارغ از آسیب رساندن به دستگاه های کودپاش قابل مصرف باشند. بیشترین مقدار کاروتنوئید موجود در برگ انگور بیدانة سپید در تیمار پتاسیم سولفات 5/1 % بدون تنش شوری بازدید شد (جدول 4). حیاتی ارتقا شوری تا 100 میلیمولار، میزان این ادغام کاهش یافت و در شوری 100 میلیمولار به کمترین میزان خود رسید. سولفات پتاسیم سوای ضرر و زیان است زیرا که این ماده فارغ از نیتروژن میباشد و ریلکس در آب حل می گردد و هیچ ماده مضری را ایجاد نمی نماید به ادله حلالیت بالای این ترکیب خیلی ریلکس می قدرت در شرایط محلول پاشی از ان به کار گیری کرد و هیچ مدل رسوبی جا نمی گذارد. درواقع پتاسیم اهمیت افزایش تجمع اسمولیتهای سازگار مثل قندها و پرولین، حفظ محتوای نسبی آب برگ که در همین تحلیل نیز تأیید شد و افزایش کار آنزیمهای آنتیاکسیدان (Cakmak, 2005)، تجمع گونههای فعال اکسیژن را کمتر اعطا کرد و درنتیجه به پایداری بیشتر رنگیزههای فتوسنتزی ازجمله کاروتنوئید در تاکهای در معرض تنش شوری سبب ساز شد. این ادغام به شکل کامل در آب حل شده و ته نشین نمی گردد، لذا از آن در آبیاری قطره ای هم به کار گیری می شود. خاك يك موجود زنده و بسيار پيچيده میباشد كه بشر هنوز به بسياري از زواياي رفتاري آن دست نيافته است. سولفات پتاسیم کود ترجیحی به جهت اشکال خاصی از محصولات میباشد ، کودهایی که کودهای حاوی کلرید را در آن ها تحمل نمی کنند. رخ 2- اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد در محتوای قندهای نامحلول (A)، قندهای محلول (B) و غلظت پرولین (C) برگ انگور بیدانة سپید در تنش شوری: S1 (NaCl مهم غلظت صفر میلیمولار)، S2 (NaCl اصلی غلظت 25 میلیمولار)، S3 (NaCl مهم غلظت 50 میلیمولار) و S4 (NaCl با غلظت 100 میلیمولار)- مقادیر، میانگین سه تکرار ± انحراف واحد سنجش هستند. میزان کاهش کاروتنوئید اساسی ارتقا شوری بهترتیب برابر 25 و 47 % در مقادیر پتاسیم سولفات صفر و 5/1 % بود که نشاندهندة اثر منفی و معنیدار سدیم در این ادغام می باشد (جدول 4). کاروتنوئیدها از رنگیزههای فتوسنتزی میباشند که میزان آن‌ها بر اثر تنش شوری بهدلیل تشکیل گونههای فعال اکسیژن در برگ (Parida and Das, 2005) و بازدارندگی نوری (Akcin and Yalcin, 2016) بهطور معنیداری کمتر مییابد. علاوهبر سایر عناصر معدنی، پتاسیم نقش مهمی در میزان تحمل گیاهان در تنش شوری داشت (Mengel, 2007; Marschner, 2012)؛ بنابراین کاربرد برگی پتاسیم سولفات ضمن تولید تعادل در نسبت پتاسیم به سدیم که یکی از سازوکارهای گیاهان برای استمرار در شرایط شوری (Chen et al., غلظت سولفات پتاسیم 2007) هست کمتر اثرها تنش شوری را در تاکهای باعث میشود. اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد سولفات پتاسیم ارومیه لطفا از برگه ما بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.