شیر فشارشکن چدنی

یک نیروی پیش بینی نشده و یک فشار دوچندان بر مدار اجبار شود. حال در صورتی که شرایطی خاص و یا این که غیر قابل پیش بینی شده در مدار هیدرولیک به وجود آید، احتمال زخم دیدن پمپ و بقیه اجزا و تجهیزات، اتلاف اقتدار و ارتقاء دما در مدار هیدرولیک زیاد خواهد بود. شیر های در دست گرفتن فشار تجهیزاتی در سیستم های هیدرولیکی می باشند که به وسیله آنها می توان فشار سیستم را تعیین، محدود و شیر فشار شکن وگ ایران یا این که کمتر داد. رابط پلاستیکی که آبپاش را اهمیت قلاب به شیرخودکار متصل میکند. فشار در همین شیر توسط سنسور حس شده و به کنترلر پیامبر می شود. طبیعتا در هر سیستم و مدار هیدرولیکی شیر های در دست گرفتن فشار هیدرولیک وجود دارند. به این معنی که چنانچه مصرف ناچیز یا این که زیاد شود فشارشکن میزان فشاری اثبات را در هر حال تحویل میدهد. به هر علتی سیلندر در یک موقعیت نامطلوب متوقف شود. حداکثر نیروی مورد نیاز به وسیله سیلندر تابعی از حداکثر فشار سیستم و سطح مدت زمان پیستون و میله پیستون بوده لذا جهت در دست گرفتن ظریف نیروی ایجاد شده در سیلندرها، بستگی به در اختیار گرفتن دقیق تراز فشار سیستم دارد. سیلندر می بایستی در انتهای کورس خویش به مدت هنگامی بماند. پدیده اضافه فشار (overpressur) وقتی شکل می دهد که، فشار داخلی در خطوط و سیسیتم های تاسیساتی از محدوده فشار طراحی و ماکزیمم فشار مجاز برای لوله و تجهیزات اکثر شود. در طول کارکرد هنگامی مدار فعالیتی در مدار شکل نگیرد و پمپ نیز متوقف نشود. پمپ هیدرولیک هم می بایست در برابر همین فشار به وجود آمده مقاومت کند. جهت بازرسی و تعمیرات به سهولت قابلیت پذیر باشد. میتوان گفت وظیفه با همین جور شیر ها مراقبت از پمپ و مدار در برابر ارتقا فشاری هست که به شکل اجباری امکان پیدایش آن در مدار وجود دارد. لذا می باید ایمنی مدار را به نحو قابل محسوسی ارتقا داد که در بهترین حالت بتوان حداکثر فشار سیستم و حداکثر جریان پمپ را در دست گرفتن کرد. در واقع به وسیله این پیچ خروجی می توان میزان عدد فشار خروجی که مد نظرتان هست را تهیه نمایید. طریق ی کارکرد شیر فشار شکن در اثر واکنش دو نیروی متضاد یعنی فشار آب و نیروی فنر می باشد و اساسی اثر گذاری همین دو نیرو بر بر روی یکدیگر، حالتی خنثی بوجود می آید و میزان آب خروجی تهیه و تنظیم خواهد شد. اساسا مطابق اصل سوم هیدرولیک، فشار در اثر مقاومت در مسیر به وجود می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *