روایت رهبر انقلاب از یک کار متفاوت و هوشمندانه امام

روایت رهبر انقلاب از یک کار متفاوت و هوشمندانه امام

[ad_1]

به گزارش خبرآنلاین در این خاطره نگاری به نقل از رهبر انقلاب آمده است؛

آن وقتی که امام در سـال ۵۸ در بیمارسـتان بسـتری بودند، همـان جا جلوی بیمارسـتان جایـگاه درسـت کردنـد و دسـته هائی از ارتـش آمدنـد آنجـا رژه رفتنـد و روز ارتـش بـه وسـیله امـام اعلام شـد. یکی از بهتریـن و هوشـمندانه ترین کارهای بزرگ امـام عزیزمـان، تعییـن روز ارتش بـود… امام بـرای اینکـه هرگونـه توطئـه ای را در مـورد نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی خنثی بکنـد، روز ارتـش را معین کرد یعنی من همین ارتـش را، با همیـن خصوصیتش قبول دارم و نظام اسلامی {هم} قبـول دارد.

حـالا بنـده کـه ده هـا جلسـه در خصوص ارتـش بـا امـام (رضوان الله تعالی علیه) صحبت خصوصـی کـرده بـودم -یـا دو بـه دو یـا بـا حضـور بعضـی دیگـر- میدانـم ایـن فکـر قلبـی و عمیق امام بود که باید ارتش را حمایت و تقویت کرد که انصافا فکر درستی بود.

2727

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *