راهنمای تشخیص معایب پیستون

رینگ پیستون می­بایست اتصال شعاعی قابل پیش بینی و موثری دربین جداره سیلندر و مرحله جانبی رینگ برقرار نمایند تا عایق بندی به روش قابل قبولی انجام گیرد. به طور معمول، هر چه فاصله آزاد حلقه پیستون عمده باشد نیروی بیشتری به وسیله رینگ پیستون در حالت متراکم به جداره سیلندر وارد می­شود. ۴- رام اهمیت فشار بیلت را به جلو می راندتا این که بیلت وارد کانتینر شود. شیار عمودی ضمن ساخت وضعیت ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط نصیب راهنمای پیستون را مراقبت می کند.شیار در در مقابل انبساط مضاعف عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در گوشه ای که محور های گژن پین قرار دارد، بار متعددی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطوح عمود بر تکیه گاه گژن پین میباشد وارد می شود. یکی از رویکرد های در اختیار گرفتن انبساط پیستون افزایش ترانه دفع گرما از کف پیستون صدای پیستون موتور سیکلت میباشد . رینگ پیستون یک واشر قابل انبساط چاکدار است، که برای ایجاد آب بند در میان پیستون و جداره سیلندر به عمل می­رود. عمده رینگ های وایپر موتورهای Briggs & Stratton مهم لبه پخ می­باشند. رینگ پیستون همچنین می­بایست عایق بندی قابل قبولی نسبت به حاشیه های شیار رینگ تولید کند. این پخی حاشیه منجر پیچش رینگ پیستون در هنگامی که فشار گاز احتراق از روی آن برداشته شود میگردد. مسافت حلقه پیستون مسافت در بین دو انتهای رینگ پیستون در موقعیت متراکم نشده است. L نشان دهنده گژن پین حساس قطر کوچک، M بیانگر گژن پین دارای قطر متوسط و H معرف گژن پین اهمیت قطر پهناور است. ولی با اضافه کردن پاره ای سیلیکون به آلومینیوم، همین انبساط در اثر حرارت به مقدار چشمگیری کمتر می یابد. فعالیت نیروی اصطکاک که در اثر اصطکاک دربین دیواره قالب و بیلت ساخت میشود. حلقه های پیستون در اطراف پیستون قرار می گیرند و فاصله یه خرده در بین دیواره پیستون و سیلندر ایجاد می کنند. طول همین استوانه مقداری بخش اعظم از قطرش است. به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از piston yz450f ، شما شاید می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.