۰۱ Cover crop
زومویژه

مهاجرت علمی از چه زمانی در ایران آغاز شده و چرا در سال‌های اخیر روند آن سرعت گرفته است؟

در اولین شماره‌ی «زوم» سراغ موضوعی رفته‌ایم که در سال‌های اخیر ذهن خیلی از اطرافیانمان را درگیر خود کرده است.