جرم منفی
تازه‌ها

مایعی با جرم منفی

فیزیکدانان «دانشگاه ایالتی واشنگتن»، مایع ابرشاره‌ای تولید کرده‌اند که رفتاری مانند جرم منفی دارد.