1
تازه‌ها

آیا داده‌هایی که اصطلاحا از نظر آماری معنادار هستند، واقعا معنادارند؟

در پژوهش‌های علمی که بخشی از داده‌ها به کمک روش‌های آماری تحلیل می‌شوند، معمولا اصطلاح «معنی‌دار» (Significant) برای توصیف داده‌ها استفاده می‌شود. با وجود کثرت استعمال، این اصطلاح یکی از بدفهمیده‌شده‌ترین اصطلاحات علمی (حتی میان خود دانشمندان) است. برای تشخیص اینکه نتایج یک آزمایش معنی‌دار هستند یا نه، فرمول‌هایی استفاده می‌شوند تا مشخص شود اعوجاج