چون ایران تحریمه کد کشور ایران رو نداره ولی شنیدم میشه ساخت