کنه چیست ؟
که در اصطلاح انسان ها هم به کار می رود.