hipnotizm
فراتر از علمکافه دانستنیها

آیا شما به مسائل پارانرمال باور دارید؟

با اینکه این پدیده‌ها برای بسیاری از مردم خارق‌العاده به نظر می‌رسند؛ اما بسیاری از تاریخ دانان و همین‌طور روان شناسان در مورد آنها توضیحاتی ارائه کرده‌اند.