پروفسور

چطور تصویر کاربری خود را تغییر دهیم؟

-

چرا با انکه در اب اکسیژن وجود دارد اب اتش را خاموش می کند

-

چطوری تفریح کنیم و شاد باشیم؟

-

نگه داری حیوان در آپارتمان

-

چه اتفاقی تو مغز رخ میده که سوال ایجاد میشه؟

-

تعریف جلف یا تو دید چیه؟

-

چه عواملی باعث سکته و مرگ افراد جوان میشود؟

-

وضعیت جسد بعد از مرگ …

-

دیسکاس یا ورد پردیس مساله این است؟

-

تفاوت در توانایی ها و علایق، راه حل؟

-

چرا زیبایی در ذهن هرکس متفاوت است؟

-

چیشد یهو سوالات زیاد شد؟

-
    پروفسور

تغییرات در سایت پروفسورها

-

عرق سرد چیست؟

-

روز اول مدرسه چطور بود؟

-

چرا بعد از پنج شنبه ، شش شنبه نیومد ؟

-

روزایی که حس خوبی نداری چکار میکنی ؟

-

چرا قابیل ،هابیل رو کشت؟

-